سرفصل دروس

 سرفصل دروس رشته كارشناسي پيوسته گفتاردرماني

   دانلود : طرح و پژوهش           حجم فایل 696 KB
   دانلود : مديريت در گفتار درماني           حجم فایل 577 KB
   دانلود : تشخيص افتراتي در اختلالات گفتار و زبان           حجم فایل 696 KB
   دانلود : اختلال بلع           حجم فایل 410 KB
   دانلود : اختلال در تشديد           حجم فایل 573 KB
   دانلود : اختلالات واج شناختي و آواشناختي           حجم فایل 623 KB
   دانلود : اختلالات صوت           حجم فایل 573 KB
   دانلود : زبان پريشي بزرگسال           حجم فایل 710 KB
   دانلود : نارواني هاي رشد           حجم فایل 921 KB
   دانلود : اختلالات خواندن و نوشتن در دوران رشد           حجم فایل 597 KB
   دانلود : نابسامانيهاي زبان در دوران رشد           حجم فایل 921 KB
   دانلود : نابسامانيهاي گفتار و زبان در آسيب ديدگي شنوايي           حجم فایل 492 KB
   دانلود : نابسامانيهاي گفتار و زبان در عقب ماندگي ذهني و سندرمهاي نافذ رشد           حجم فایل 454 KB
   دانلود : روشهاي باليني در اختلالات گفتار و زبان           حجم فایل 438 KB
   دانلود : بهداشت، پيشگيري و مشاوره در گفتار درماني           حجم فایل 454 KB
   دانلود : رشد و تكامل گفتار و زبان           حجم فایل 826 KB
   دانلود : مباني گفتار درماني           حجم فایل 638 KB
   دانلود : بيماريهاي اعصاب مربوط به گفتار           حجم فایل 460 KB
   دانلود : بيماريهاي گوش ،گلو، بيني و حنجره           حجم فایل 638 KB
   دانلود : ارتودنسي در رابطه با گفتار           حجم فایل 386 KB
   دانلود : ژنتيك پزشكي و سندرمهاي داراي اختلالات گفتار و زبان           حجم فایل 394 KB
   دانلود : آمار و پژوهش مقدماتي           حجم فایل 898 KB
   دانلود : رشد رواني حركتي و اختلالات آن           حجم فایل 394 KB
   دانلود : الگوي پردازش گفتار و زبان           حجم فایل 408 KB
   دانلود : روانشناسي زبان           حجم فایل 451 KB
   دانلود : روانشناسي كودك و نوجوان           حجم فایل 413 KB
   دانلود : روانشناسي رشد           حجم فایل 451 KB
   دانلود : روانشناسي عمومي           حجم فایل 441 KB
   دانلود : بهداشت عمومي و كمكهاي اوليه           حجم فایل 559 KB
   دانلود : فيزيك صوت           حجم فایل 401 KB
   دانلود : شنوايي شناسي و روشهاي ارزيابي دستگاه شنوايي           حجم فایل 559 KB
   دانلود : آناتومي و فيزيولوژي           حجم فایل 682 KB
   دانلود : بافت شناسي و آسيب شناسي           حجم فایل 766 KB
   دانلود : زبان شناسي و آوا شناسي           حجم فایل 715 KB
   دانلود : اصطلاحات پزشكي و زبان تخصصي           حجم فایل 766 KB
   دانلود : اصول توانبخشي           حجم فایل 423 KB
   دانلود : سرفصل دروس رشته گفتاردرماني           حجم فایل 13491 KB