اعضاي گروه

گروه گفتاردرماني

 
معرفي اعضا
 

مدیر گروه

 

نام و نام خانوادگي :

 محمد رضایی

مرتبه علمي:

مربي

رشته:

گفتاردرمانی

مدرك:

كارشناسي ارشد

CV

 

 

نام و نام خانوادگي :

محمدصادق سیف پناهی

مرتبه علمي:

مربي

رشته:

گفتاردرمانی

مدرك:

دانشجوی دکترا

CV

 

نام و نام خانوادگي :

عصمت رضایی

مرتبه علمي:

مربی

رشته:

گفتاردرمانی

مدرك:

دانشجوی دکترا

CV

 

نام و نام خانوادگي :

فرزاد ویسی

مرتبه علمي:

مربی

رشته:

گفتاردرمانی

مدرك:

دانشجوی دکترا

CV

 

نام و نام خانوادگي :

اکرم ولیزاده

مرتبه علمي:

مربي

رشته:

گفتاردرمانی

مدرك:

كارشناسي ارشد

CV

 

نام و نام خانوادگي :

کوثر باغبان

مرتبه علمي:

مربي

رشته:

گفتاردرمانی

مدرك:

كارشناسي ارشد

CV

 

نام و نام خانوادگي :

فرشته محمد ظاهری

مرتبه علمي:

مربي

رشته:

گفتاردرمانی

مدرك:

كارشناسي ارشد

CV

 

نام و نام خانوادگي :

مصطفی دائمی

مرتبه علمي:

مربي

رشته:

گفتاردرمانی

مدرك:

كارشناسي ارشد

CV