خط مشی ، برنامه ها و اقدامات دانشگاه علوم پزشکی همدان

در راستای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل و برنامه هفتم توسعه کشور ایران

 

برنامه راهبردی دانشگاه(دریافت فایل)

 

اقدامات و برنامه های دانشگاه (برای مشاهده هر هدف، روی هرکدام کلیک کنید)

هدف اول 
هدف دوم

هدف سوم

هدف چهارم

هدف پنجم

هدف ششم

هدف هفتم

هدف هشتم

هدف نهم

هدف دهم

هدف یازدهم

هدف دوازدهم

هدف سیزدهم

هدف پانزدهم

هدف شانزدهم

هدف هفدهم

 

سالنامه آماری دانشگاه ( دریافت فایل)

عبارت خود را درج و جهت جستجو

Change font size :

:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس:

Change mouse type:

تغییر رنگ ها:

رنگ اصلی:

رنگ دوم:

ارتباط مستقیم با ریاست

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام